Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży Świat Jest Mały należącego do Biuro Podrózy Salt Travel.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§1 Informacje podstawowe.

1.1.Właścicielem Serwisu www.swiatjestmaly.pl jest Biuro Podróży Salt Travel z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 6a/17, 32-020 Wieliczka, wpisane do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 9034/2005 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, nazywane później B.P. Salt Travel.

1.2.Serwis umożliwia Użytkownikom dokonywanie rezerwacji i zakup Imprezy Turystycznej poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej na www.swiatjestmaly.pl.

1.3.Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

1.4.Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży Świat Jest Mały należącego do Biuro Podrózy Salt Travel, warunki dokonania rezerwacji i zakupu Imprezy Turystycznej.

1.5.Założenie rezerwacji lub zakup Imprezy Turystycznej może również nastąpić telefonicznie w Centrum Rezerwacji B.P. Świat Jest Mały pod numerem wskazanym na internetowej stronie Serwisu.
1.6.Prezentowane na stronach internetowych Biura Podróży Świat Jest Mały materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


§2 Ogólne zasady zakupu wycieczek.

2.1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada on ważne zgodnie z prawem pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub za przekroczenie jego granic Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.

2.2. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem nieprawdziwego lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.3. Dane uczestnika Imprezy Turystycznej biorącego udział w Imprezie powinny zgadzać się z danymi w paszporcie przy podróżach poza teren Unii Europejskiej, a przy podróżach na terenie Unii Europejskiej z danymi zawartymi w dowodzie osobistym lub paszporcie. Za niezrealizowanie lub niewłaściwe zrealizowanie świadczeń ze względu na podanie błędnych danych Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność.

2.4. Przez cały czas trwania Imprezy Turystycznej Klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, a w szczególności ważny paszport, wymagane przy wjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

2.5. B.P. Świat Jest Mały nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad lub przerw w dostępie do Systemu Rezerwacji Internetowej, nie gwarantuje również ciągłej i przebiegającej bez zakłóceń możliwości połączenia się z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkowników co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

2.6. Dokonanie rezerwacji i zakupu Imprezy Turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Warunków Uczestnictwa Organizatora Imprezy Turystycznej. Warunki Uczestnictwa regulują wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Organizatora. Warunki te są wysyłane Klientowi wraz z Umową pocztą elektroniczną, jak również są udostępniane przez Konsultantów na każdą prośbę Klienta.

2.7.Organizator Turystyczny to bezpośredni organizator imprezy turystycznej, z którym Biuro Podrózy Salt Travel posiada stosowną umowę agencyjną o stałej współpracy.

2.8. Ceny usług turystycznych prezentowane na stronie serwisu www.swiatjestmaly.pl są określone przez Organizatora i nie są zależne od B. P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel. Ceny te mogą ulec zmianie m.in. z powodu zmian kursów walut lub z powodów określonych przez Organizatora. Ostateczna cena jest potwierdzana przez Konsultanta, który wraz z potwierdzeniem oferty ustala ostateczną cenę Imprezy Turystycznej.

2.9. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanej Imprezy Turystycznej, a w szczególności jej ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną a danymi źródłowymi w systemie rezerwacyjnym Organizatora, Konsultant B.P.Świat Jest Mały niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie. Jeżeli Klient pisemnie lub drogą elektroniczną zaakceptuje zmodyfikowane warunki Imprezy, wówczas Konsultant zatwierdzi dokonaną wpłatę na poczet nowej Imprezy Turystycznej i po uzyskaniu ewentualnej wymaganej dopłaty lub po zwróceniu Klientowi ewentualnej nadpłaty, prześle na wskazany adres e-mail komplet dokumentów: Umowę-Zgłoszenie, Warunki Uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji, co oznacza zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Biurem Podróży. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowych warunków rezerwacji, wówczas rezerwacja ta zostanie anulowana bez kosztowo, a kwota wpłacona na poczet Imprezy Turystycznej zostanie w całości zwrócona w przeciągu jednego dnia od zaksięgowania wpłaty na koncie B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel


§3 Założenie rezerwacji.

3.1. Zarezerwowanie imprezy turystycznej może odbyć się przez Internet. Serwis umożliwia założenie rezerwacji na wybraną przez Klienta Imprezę Turystyczną, a dalszy proces rezerwacji odbywa się drogą mailową lub telefoniczną przy pomocy Konsultanta.

3.2. Szczegółowy opis przebiegu rezerwacji: JAK ZAREZERWOWAĆ WYCIECZKĘ:
1.Krok pierwszy – wybór oferty.
Korzystając z naszego portalu za pomocą wyszukiwarki wybierz interesującą Cię ofertę.
2.Krok drugi – zarezerwuj ofertę.
3.Krok trzeci – potwierdzenie miejsc i ceny.
Niezależnie od tego, czy wyślesz zgłoszenie przez internet czy zadzwonisz, nasi konsultanci potwierdzą dla Ciebie dostępność miejsc, obliczą całkowitą cenę i przedstawią ostateczną wersję do akceptacji wraz z warunkami rezerwacji i formularzem zgłoszenia
4.Krok czwarty – przesłanie i podpisanie dokumentów.
Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i prześle wymagane do zawarcia umowy dokumenty. Należy je podpisać i odesłać zeskanowane na adres: rezerwacje@swiatjestmaly.pl wraz z dowodem wpłaty zaliczki lub całości należności za imprezę turystyczną (zgodnie z warunkami uczestnictwa).
5.Krok piąty – płatność.
Płatności za Imprezę można dokonać za pomocą przelewu bankowego, gotówką w naszych biurach, za pomocą przekazu pocztowego, kartą kredytową lub przelewem. Możliwość płatności kartą kredytową będzie każdorazowo potwierdzana przez Konsultanta.
Ważne! Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Twojej wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres rezerwacje@swiatjestmaly.pl
6.Krok szósty – potwierdzenie rezerwacji i dostarczenia dokumentów
Po zatwierdzeniu wpłaty, konsultant potwierdza rezerwację. Na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rezerwacji, które należy zabrać ze sobą na lotnisko. Dokumenty podróży mogą zostać dostarczone drogą elektroniczną na adres e-mail, oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora lub mogą zostać wysyłane pod wskazany adres pocztowy. O szczegółach odbioru dokumentów każdorazowo poinformuje nasz konsultant.
7.Krok siódmy – potwierdzenie godzin wylotu
Pamiętaj, aby najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy potwierdzić ostateczne godziny wylotu/wyjazdu. Dzień wcześniej nasz konsultant kontaktuje się z Państwem i potwierdzi właściwe godziny.
8. Krok ósmy – Ciesz się swoimi wakacjami!
3.3. Podczas procesu rezerwacji Klient otrzymuje drogą elektroniczną Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej organizowanej przez Touroperatora. Warunki Uczestnictwa określają m.in. możliwość rezerwacji oraz warunki odstąpienia od umowy przez Klienta. Podpisanie Umowy przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją w/w warunków.
3.4. Po dokonaniu przez Klienta rezerwacji Imprezy Turystycznej i jej opłaceniu (szczegóły dotyczące sposobów płatności znajdują się w §4 niniejszego regulaminu) Konsultant B.P. Świat Jest Mały niezwłocznie, w godzinach pracy biura, skontaktuje się z osobą zamawiającą w celu potwierdzenia rezerwacji, po czym na wskazany przez Klienta adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji Imprezy Turystycznej. Brak możliwości kontaktu z Klientem lub brak reakcji na nagrane na poczcie głosowej wiadomości podanego telefonu może spowodować automatyczne anulowanie dokonanej rezerwacji wraz z naliczeniem kosztów anulacji (zgodnie z Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora).

3.5. W przypadku rezerwacji ofert, dla których nie ma możliwości założenia pełnej rezerwacji poprzez system on-line, jak również kiedy Organizator tej imprezy nie pozwala na założenie rezerwacji wstępnej, konieczne jest dokonanie przedpłaty na wskazane przez Konsultanta konto. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu, rezerwacja zostanie założona w systemie. W przypadku braku miejsc, Konsultant zaproponuje alternatywną ofertę lub wpłacone środki zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe w przeciągu jednego dnia roboczego od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel

§4 Sposoby płatności za rezerwację.

4.1. W B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel Klient ma do wyboru następujące formy płatności: przelew bankowy, przelew internetowy, wpłata gotówkowa, przekaz pocztowy oraz karta kredytowa. Możliwość płatności kartą kredytową będzie każdorazowo potwierdzana przez Konsultanta

4.2. B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel dokona u Organizatora ostatecznej rezerwacji wybranej przez Klienta Imprezy Turystycznej pod warunkiem dokonania wpłaty wymienionej na Umowie na wskazany numer konta oraz po przesłaniu czytelnie podpisanej Umowy oraz Warunków Uczestnictwa.

4.3. Pierwsza wpłata – zaliczka – wynosi od 10% do 40% ceny imprezy i jest płatna w momencie zakładania rezerwacji, a pozostała kwota powinna być uregulowana w terminie od 40 do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy – w zależności od Warunków Uczestnictwa danego Organizatora. Szczegółowe terminy płatności precyzują Warunki Uczestnictwa danego Organizatora. W przypadku opłacenia zaliczki za dokonaną rezerwację, kolejne raty należy uiścić w terminie podanym na potwierdzeniu Imprezy Turystycznej. Klient, który nie wpłaci którejkolwiek z rat określonych na Umowie w terminie, ponosi skutki zgodnie z Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora.

4.4. W przypadku, kiedy termin rezerwacji Imprezy Turystycznej jest krótszy niż data wpłaty całości, Klient zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny Imprezy.

4.5. W przypadku ofert last minute i ofert specjalnych, a przede wszystkim w przypadku ostatnich miejsc w środku transportu, gdy nie ma możliwości dokonywania rezerwacji wstępnych blokujących miejsca w systemach rezerwacyjnych, Klient zobowiązany jest do dokonania przedpłaty lub pełnej wpłaty na wskazany przez Konsultanta rachunek bankowy lub poprzez system Dotpay przed dokonaniem rezerwacji miejsc. Jeżeli w międzyczasie oferta ulegnie wyprzedaniu, albo jej cena ulegnie zmianie, Konsultant skontaktuje się z Klientem, poinformuje o aktualnej sytuacji, zaproponuje alternatywną ofertę lub wpłacone środki zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe w przeciągu jednego dnia roboczego od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel.
Płatność przelewem
4.6.1. Przelewu należy dokonać na konto bankowe B.P. Świat Jest Mały PKO S.A.: 83 1240 5080 1111 0010 6222 1242 ; B.P. Salt Travel Bożena Frey, ul. Kraszewskiego 6a/17, 32-020 Wieliczka;. Dopuszczalne są sytuacje, kiedy przelewu należy dokonać na inny rachunek określony Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora, ostateczną informację potwierdza Konsultant. Potwierdzenie przelewu należy niezwłocznie przesłać drogą elektroniczną na adres: rezerwacje@swiatjestmaly.pl wraz z następującymi danymi: numer rezerwacji, kierunek imprezy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej. 
4.6.2. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i sprawa zostanie przekazana stosownym organom ścigania.
Płatność gotówką
4.8.1. Wpłat gotówkowych można dokonywać w biurach stacjonarnych B.P. Salt Travel
B.P. Salt Travel, oddział: ul. Stradomska 9, 31-068 Kraków

B.P. Salt Travel, siedziba: ul. Słowackiego 21, 32-020 Wieliczka

B.P. Salt Travel, oddział: ul. 3 Maja 1, 32-005 Niepołomice
Płatność przekazem pocztowym
4.9.1. Płatność przekazem pocztowym dopuszczalna jest, jeżeli rezerwacja jest dokonywana na minimum 21 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.

4.9.2. Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na konto wskazane przez Konsultanta lub na konto B.P. Świat Jest Mały PKO S.A.: 83 1240 5080 1111 0010 6222 1242 ; B.P. Salt Travel Bożena Frey, ul. Kraszewskiego 6a/17, 32-020 Wieliczka;
4.9.3. Wypełniając druk przekazu w tytule przelewu należy podać numer rezerwacji, kierunek imprezy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej. 
4.9.4. Potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: rezerwacje@swiatjestmaly.pl wraz z następującymi danymi: numer rezerwacji, kierunek imprezy, imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

§5 Cena wycieczki turystycznej.

5.1. Cena zakupionej Imprezy Turystycznej obejmuje wszystkie składniki, które są zawarte w opisie Imprezy Turystycznej i nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie.

5.2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży Imprezę już po dokonaniu przez Klienta rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów. B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel nie ma wpływu na zmiany dokonywane przez Organizatora danej Imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie lub w Warunkach Uczestnictwa, które Klient podpisuje przy dokonywaniu rezerwacji.

5.3. Z uwagi na fakt, że cena Imprezy Turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za Imprezę Turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty.

§6 Formy odbioru i dostarczania dokumentów.

6.1. Dokumenty podróży za zakupioną imprezę turystyczną – w zależności ustaleń Organizatora - mogą zostać dostarczone Państwu:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu,
b) mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora.
c) mogą zostać przesłane do Klienta na wskazany na Umowie adres zamieszkania.

6.2. O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez Konsultanta B.P. B.P. Świat Jest Mały 

6.3. W szczególnych przypadkach dokumenty mogą zostać wysyłane pod wskazany przez Klienta adres pocztowy lub dostarczone do jednego z oddziałów B.P. Salt Travel. Dokumenty podróżne nie mogą zostać dostarczone na adres skrytki pocztowej.

6.4. Do 24 godzin przed planowaną godziną wylotu Klient jest zobowiązany skontaktować się z B.P. Świat Jest Mały w celu potwierdzenia godziny wyjazdu/wylotu.

6.5. B.P. Świat Jest Mały każdorazowo poinformuje Klienta o wszelkich zmianach w rezerwacji na podstawie komunikatu otrzymanego od Organizatora.

§7 Zmiana rezerwacji.

7.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie Imprezy Turystycznej możliwe jest na warunkach określonych w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora.

7.2. Dokonując zmian Klient powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy Turystycznej.

§8 Warunki anulowania rezerwacji przez Klienta.

8.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej możliwe jest na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora.

8.2. Dokonując anulacji rezerwacji Klient powinien się liczyć z możliwością wystąpienia kosztów anulacji.

8.3. Anulowanie zarezerwowanej Imprezy Turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko osoby zgłaszającej i numer rezerwacji) na adres e-mail rezerwacje@swiatjestmaly.pl, pisemnie w jednym z oddziałów B.P. Salt Travel.

8.4. Konsultant B.P.Świat Jest Mały anuluje rezerwację wykupionej przez Klienta Imprezy Turystycznej, wyjaśni na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną Klientowi zwrócone pieniądze wpłacone podczas rezerwacji Imprezy oraz wyjaśni przebieg całego procesu.

8.5. W przypadku wystąpienia kosztów anulacji na podstawie pisemnego zlecenia anulacji Klient upoważnia B.P. Świat Jest Mały do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów anulacji. Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacji Klient zostanie poinformowany, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora.

9.1. Zasady anulowania Imprezy przez Organizatora zawarte są w ogólnych Warunkach Uczestnictwa Organizatora Imprezy Turystycznej.

9.2. B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora Imprezy.

9.3. Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji Klienta dokonanych przez Organizatora Imprezy będą niezwłocznie przesyłane przez Konsultanta B.P. Świat Jest Mały pod wskazany na Umowie adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§10 Pozostałe postanowienia.

10.1. Po dokonaniu zakupu w systemie rezerwacji internetowej Klienta obowiązują dokumenty stanowiące integralną część Umowy udziału w Imprezie Turystycznej: Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Touroperatora, który organizuje Imprezę Turystyczną, informacje o warunkach ubezpieczenia, opis i program zarezerwowanej Imprezy Turystycznej.

10.2. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo Klienta i/lub uczestników w zakupionej Imprezie Turystycznej, Klient może zrezygnować z wyjazdu lub zmienić uczestników na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa.

10.3. Warunki ubezpieczenia Klienta wykupującego Imprezę Turystyczną zawarte są w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora. Zwyczajowo w przypadku Imprez Turystycznych Klient w cenie oferty jest ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Klient może się dodatkowo ubezpieczyć od chorób przewlekłych, od kosztów rezygnacji z Imprezy Turystycznej lub podnieść kwoty gwarantowanego ubezpieczenia podstawowego będącego w cenie danej Imprezy.

10.4. Miejsce i sposób składania reklamacji określają Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązujące dla danego sezonu turystycznego u Organizatora Imprezy Turystycznej, którą zakupił Klient.

10.5. B.P. Świat Jest Mały i jego Konsultanci zobowiązują się do rzetelnego informowania i przedstawiania ofert turystycznych zgodnie ze szczegółami przedstawionymi przez Organizatora, przekazania wpłat Klienta w wyznaczonym terminie (zgodnie z odrębnymi ustaleniami pomiędzy B.P. Salt Travel Organizatorem) na konto Organizatora, do natychmiastowego informowania Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej oraz do niezwłocznego przekazywania Organizatorowi wszystkich uwagach Klienta dotyczących Imprezy, a szczególnie reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Klienta zgodnie z terminami podanymi w Warunkach Uczestnictwa.
10.6. Odpowiedzialność B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel i jego Konsultantów jest ograniczona do odpowiedzialności za udzielone informacje i wywiązanie się z transferu wpłat Klienta. Zgodnie z przepisami prawa Agent nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Organizatora Imprezy w zakresie zmian w realizacji Imprezy Turystycznej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Klient może zgłosić reklamację i przekazać ją do Organizatora lub do B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel. Możliwe jest odwołanie Imprezy Turystycznej przez Organizatora z powodu określonego w Warunkach Uczestnictwa (np. niewystarczającej liczby uczestników). W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot dokonanych wpłat zgodnie z Warunkami Uczestnictwa lub udział w innej imprezie zaproponowanej przez Organizatora, a Agent zobowiązuje się do przedstawienia Klientowi oferty zastępczej.

§11 Ochrona danych osobowych.

11.1. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez B.P. Salt Travel Polska zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

11.2. B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez B.P. Salt Travel Polska), które zostały podane na formularzu rezerwacyjnym.

11.3. Wysyłając do B.P. Świat Jest Mały Formularz Rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia usług marketingowych polegających na promowaniu usług B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel i jego partnerów.

11.4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych B.P. Salt Travel stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

11.5. Wysłanie Formularza Rezerwacyjnego po zaznaczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do opcji handlowych stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11.6. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§12 Postanowienia końcowe.

12.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

12.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

12.3. B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

12.4. Korzystając z usług świadczonych przez B.P. Świat Jest Mały należącego do B. P. Salt Travel Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne i zrozumiałe i akceptuje jego postanowienia. W przypadku wątpliwości Klient może skontaktować się z Biurem w celu ich wyjaśnienia.

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2014

Otrzymuj na bieżąco najlepsze oferty: